DZIECKO MA WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z KONWENCJI PRAW DZIECKA, A W SZCZEGÓLNOŚCI  DO: 

 • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • Szacunku dla wszystkich jego potrzeb , życzliwego podmiotowego traktowania
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • Poszanowania jego godności osobistej,
 • Poszanowania własności
 • Opieki i ochrony
 • Akceptacji jego osoby. 

 

DZIECKO MA OBOWIĄZEK W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO

 WŁASNE I KOLEGÓW:  

 • Przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielem
 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela.
 • Zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia ITP. związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne.
 • Szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu.
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń , w których przebywają.
 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych wynikających z postaw respektowania podstawowych norm społecznych.